Archivum Honkai: Star Rail

Svarog

Base HP 1488
Base ATK 18
Base DEF 210
Base Speed 120
Base Toughness 360
4a8f9106c99fb8